Projektogrodu24.pl - projektowanie ogrodów online
Regulamin

REGULAMIN PORTALU PROJEKTOGRODU24.PL


§ 1 Definicje użyte w regulaminie

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Regulamin : Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usłu g drogą elektroniczną w ramach portalu ProjektOgrodu24.pl

Portal : Portal ProjektOgrodu24.pl dostępny pod adresem www.projektogrodu24.pl

Administrator : świadcząca na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w ramach Portalu ProjektOgrodu24.pl , tj. 3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (30-399) przy ul. Petrażyckiego 7b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 0000439870, NIP 6793086719, REGON 12271124100000, telefon +48 736 204 073 e-mail biuro@projektogrodu24.pl

Użytkownik : Osoba korzystając y z Portalu, która a) dokonała rejestracji i założyła Profil, wprowadzając swoje dane wymagane przez Administratora i opisane w Regulaminie dalej Użytkownik zarejestrowany albo b) korzysta z Portalu bez dokonywania rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie - dalej Użytkownik zwykły

Użytkownik profesjonalny - Użytkownik zarejestrowany będący przedsiębiorcą, który korzysta w Po rtalu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Profil : Indywidualne konto przypisane do Użytkownika zarejestrowanego.

Usługa Projektu - Projektowanie ogrodu na podstawie wytycznych i parametrów podanych przez Użytkownika w toku procedury zamawiania, świadczona na zasadach określonych w Regulaminie.

Projekt – projekt ogrodu wykonany automatycznie przez specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na podstawie wytycznych i parametrów podanych przez Użytkownika w toku procedury zamawiania, zawierający dane i informacje określone w Regulaminie. Projekt wykonany jest w formacie PDF i dostarczany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Projekt zawiera: a . Graficzną prezentację układu rabat i roślin, b. Szczegółowy wykaz roślin wraz ze zdjęciami oraz opisem ich cech charakterystycznych, c. Instrukcję wykonawczą, jak przygotować i dokonać nasadzenia, d. Instrukcję dotyczącą pielęgnacji ogrodu.

Usługi dodatkowe - inne usługi związane z realizacją Projektu, nabywane przez Użytkownika na zasadach analogicznych do Usługi Projektu – np. Kalendarz ogrodnika.

Usługa Kalendarz ogrodnika/ Kalendarz ogrodnika - usługa polegająca na cyklicznej wysyłce na adres e-mail Użytkownika podany przez niego, informacji zwierającej wykaz zadań pielęgnacyjnych, dostosowany do pory roku i zestawu roślin znajdujących się – zgodnie z zakupionym Projektem -w ogrodzie. Usługa wykupywana na rok.

Usługi Profilu Komercyjnego - Usługi świadczone dla Użytkownika Profesjonalnego obejmujące m.in. 1.Skonfigurowanie jego oferty w szczególności oznaczenie, które artykuły z bazy wyposażenia ogrodów znajdują się w ofercie Użytkownika Profesjonalnego. 2.Konfiguracja brandingu dla Projektów (możliwość m.in. wstawienia swojego logo czy danych kontaktowych) 3.Zarządzanie zapytaniami ofertowymi które są wysyłane przez klientów zakupujących Projekt ogrodu i chcących zlecić pracę założenia ogrodu lub jego pielęgnacji Użytkownikowi Profesjonalnemu. Usługa w wariancie optymalnym jest wykupywana na określony okres z góry.

Zapytanie ofertowe złożone w ramach Portalu, przez Użytkownika, który zakupił Usługę Projektu, dotyczące realizacji Projektu, kierowane do Użytkowników Profesjonalnych korzystających z Usługi Profilu Komercyjnego.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w tym w szczególności usług projektowania ogrodów i usług powiązanych.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  1. Usługi Projektu
  2. Usługi Kalendarza ogrodnika
  3. Usługi Profilu Komercyjnego
 3. Właścicielem autorskich praw majątkowych do:
  1. Portalu, w tym jego grafiki (w całości i poszczególnych części) oraz oprogramowania jest Administrator,
  2. Publikowanych na łamach Portalu treści jest Administrator albo ich autorzy, którzy udzielili Administratorowi licencji do ich publikowania na łamach Portalu.

§ 3 Użytkownicy

 1. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub podmioty będące przedsiębiorcą, spełniające następujące warunki:
  1. przyjęły do wiadomości i zaakceptowały postanowienia Regulaminu
  2. korzystają z Portalu, w szczególności złożyły zamówienie na Usługi Projektu bez zakładania Profilu (Użytkownicy zwykli), podając adres e-mail lub
  3. założyły na Portalu Profil zawierający ich prawdziwe dane (Użytkownik rejestrowy), zawierające się w zakresie
   1. dla Użytkowników nie będących Użytkownikami profesjonalnym:
    1. adres e-mail
    2. kod pocztowy
    3. w przypadku zakupu i wystawienia faktury - dane do faktury w tym imię i nazwisko i miejsce zamieszkania
   2. dla Użytkowników będących Użytkownikami profesjonalnymi:
    1. adres e-mail,
    2. nazwę firmy
    3. adres
    4. kod pocztowy
    5. NIP
    6. REGON
    7. telefon
    8. strona www
 2. Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. Zakładając Profil Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Jeden Użytkownik zarejestrowany może mieć w Portalu wyłącznie jeden Profil.
 5. Podawanie przez Użytkownika na jego Profilu nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych jest zabronione. Profile zawierające nieprawdziwe lub nienależące do Użytkownika dane osobowe będą przez Administratora blokowane lub usuwane.
 6. Za prawdziwość danych podanych w Profilu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Profilu.
 7. Administrator może:
  1. odmówić założenia Profilu każdej osobie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Administratora,
  2. zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie i / lub skorygowanie podanych przez niego danych osobowych, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dane podane nie są prawdziwe,
  3. zablokować lub usunąć Profil Użytkownika, jeżeli:
   1. zachodzi podejrzenie, iż:
    1. podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe,
    2. Użytkownik założył na Portalu więcej niż jeden Profil
   2. Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu.
 8. Poza przypadkiem samodzielnego przekazania swoich danych innemu Użytkownikowi, Użytkownik Portalu nie posiada dostępu do danych innych Użytkowników
 9. Użytkownik inny niż Użytkownik profesjonalny nie ma praw do wykorzystywania Projektu w celach komercyjnych, w szczególności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 4 Zasady świadczenia Usług


Usługa Projektu

 1. Usługi są realizowane na podstawie elektronicznego zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę Projektu może być dokonane przez Użytkownika rejestrowego i Użytkownika zwykłego
 3. Złożenie zamówienia na Projekt poprzedza inwentaryzacja, w trakcie której podawane są dane inwentaryzacyjne niezbędne do stworzenia Projektu w tym w szczególności:
  1. Wymagania:
   1. Charakter ogrodu
   2. Ulubione rośliny
   3. Użytkownicy ogrodu
  2. Pomiary:
   1. Rodzaj zabudowy
   2. Kształt działki
   3. Wymiary działki
   4. Określenie północy
   5. Położenie i wymiary garażu
   6. Położenie i wymiary tarasu
   7. Położenie i wymiary domu
  3. Warunki:
   1. Nasłonecznienie działki
   2. Wilgotność działki
   3. Rodzaj gleby
 4. Użytkownik zobligowany jest do podania powyższych informacji, których uzupełnienie sprawia, że przygotowany Projekt jest w powyższym zakresie dopasowany do wymagań i oczekiwań Użytkownika.
 5. Usługa Projektu dostępna jest wyłącznie dla działek o wielkości np. do 2000 m2 (20 arów). W przypadku podania wymiarów działki przekraczających powyższe wymiary realizacja Usługi Projektu może być zrealizowana za odrębną zgodą Administratora, za cenę indywidualnie ustaloną przez strony.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich informacji, do Użytkownika zwykłego wysyłane jest na podany adres email podsumowanie zamówienia z prośba o potwierdzenie danych z poziomu linka wysłanego na wskazany wcześniej adres email.
 7. Użytkownik otrzymuje uproszczony szkic Projektu, na podstawie którego może dokonać zakupu.
 8. Zmiany przekazanych na etapie inwentaryzacji danych wymagają powrotu do etapu inwentaryzacji ( w przypadku Użytkowników rejestrowych) lub ponownego podania adresu e-mail i rozpoczęcia inwentaryzacji (w przypadku Użytkowników zwykły). Wówczas ponownie stosuje się postanowienie ust. 4 - 6 powyżej.
 9. Po akceptacji Projektu Użytkownik składa zamówienie- poprzez dokonanie wyboru sposobu płatności. Dostępne sposoby płatności opisane są na stronie Portalu. Administrator oczekuje na dokonanie płatności przez 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie traci ważność, a Użytkownik w razie chęci zakupu wybranego Projektu musi ponownie przejść procedurę zamówienia Usługi.
 10. Usługa realizowana jest w ciągu 7 dni od uiszczenia płatności.
 11. Usługa Projektu nie jest możliwa do zamówienia przez Użytkowników, którzy co najmniej pięciokrotnie złożyli zamówienie na Usługę Projektu (w szczególności dokonali inwentaryzacji i przesłono uproszczone szkice Projektu), ale nie dokonali jej zakupu.
 12. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Administrator wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie zawarcie umowy.
 13. W przypadku Użytkowników nie będących Użytkownikami profesjonalnymi (dla konsumentów), ze względu na specyfikę przedmiotu Usługi Projektu (będącego rodzajem treści cyfrowych dostarczanych bez nośnika materialnego) rozpoczęcie jej realizacji w terminie określonym w Regulaminie wymaga zgody Użytkownika na spełnienie świadczenia/ pełnej realizacji Usługi przed terminem do odstąpienia od umowy, co łączy się z utratą prawa do odstąpienia.
 14. Po dostarczeniu Projektu, Użytkownik w ramach ceny uiszczonej za realizację Usługi Projektu może w ramach Portalu wysłać Zapytanie, przekazując swoje wybrane dane kontaktowe, na które skieruje swoją ofertę zainteresowany współpracą Użytkownik profesjonalny. Przy czym Administrator nie świadczy w tym zakresie usługi pośrednictwa w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym a innymi Użytkownikami, którzy wystosowali Zapytanie a wyłączną odpowiedzialność za treść oferty Użytkownika Profesjonalnego dotyczącej realizacji Projektu i realizację umowy z Użytkownikiem Profesjonalnym korzystającym z Usługi profilu Komercyjnego ponosi ten Użytkownik profesjonalny.

Usługa Kalendarz Ogrodnika

 1. Przy lub po zakupie Usługi Projektu Użytkownik może dokonać zakupu Usług Kalendarz ogrodnika
 2. Do zasad zamawiania Usług Kalendarz ogrodnika, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zamawiania Usługi Projektu.
 3. Usługa Kalendarz Ogrodnika świadczona jest w trybie ciągłym i wykupywana jest na rok z góry.
 4. W przypadku Użytkowników nie będących Użytkownikami profesjonalnymi (dla konsumentów), ze względu na specyfikę przedmiotu Usługi Kalendarz ogrodnika, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu o treści określonej w Załączniku do Regulaminu na adres email Administratora biuro@projektogrodu24.pl Administrator niezwłocznie wysyła na adres email Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku Użytkowników nie będących Użytkownikami profesjonalnymi (dla konsumentów), ze względu na specyfikę przedmiotu Usługi Kalendarz ogrodnika rozpoczęcie jej realizacji w terminie określonym w Regulaminie wymaga zgody Użytkownika na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od Umowy na Usługi Kalendarz ogrodnikaUżytkownik ma obowiązek zapłaty za Usługi wykonane do dnia odstąpienia. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie z uwzględnieniem określonej w umowie ceny.

Usługa Profilu Komercyjnego

 1. Usługa Profilu Komercyjnego świadczona jest w trybie ciągłym i w wariancie optymalnym jest wykupywana na określony okres z góry.
 2. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, do zasad zamawiania Usług Profilu Profesjonalnego, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zamawiania Usługi Projektu.
 3. Usługa Profilu Komercyjnego umożliwia w szczególności (i) odbiór Zapytań i (ii) kontakt z wybranym Użytkownikiem, który złożył Zapytanie zgodnie z podanymi przez niego danymi kontaktowymi. Usługa Profilu Komercyjnego nie obejmuje pośrednictwa w zakresie zawierania umów pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym a innymi Użytkownikami, którzy wystosowali Zapytanie a wyłączną odpowiedzialność za treść oferty Użytkownika Profesjonalnego dotyczącej realizacji Projektu i realizację umowy pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym a innym Użytkownikiem, którywystosował Zapytanie, ponosi Użytkownik profesjonalny korzystający z Usługi profilu Komercyjnego.

§ 5 Przewarzanie danych osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu i świadczeniem Usług jest 3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (30-399) przy ul. Petrażyckiego 7b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 0000439870, NIP 6793086719, REGON 12271124100000
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika zwykłego zawierające się w zakresie określonym § 3 ust. 1 są danymi niezbędnymi do realizacji umowy o świadczenie Usług.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie Usług oraz dla usprawiedliwionych celów Administratora, w szczególności polegających na marketingu bezpośrednim własnych produktów.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta.

§ 6 Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z usług, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Portalu zalecane jest włączenie obsługi cookies.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu.
 4. Całkowita odpowiedzialność Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług względem Użytkownika Profesjonalnego ograniczona jest do wartości zakupionej Usługi, w związku z realizacją, której powstała szkoda i nie obejmuje utraconych korzyści. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Użytkowników innych niż Użytkownicy Profesjonalni ( do konsumentów).

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu i świadczonych Usług oraz naruszenia Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@projektogrodu24.pl lub tradycyjną na adres: ul.Petrażyckiego 7b, 30-399 Kraków w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 7 (siedem) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

§ 8 Postanowienia pozostałe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie na zasadach określonych poniżej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa Użytkownika nabyte przed jego zmianą.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian:
  1. oprogramowania Portalu, w tym oprogramowania służącego do świadczenia Usług,
  2. szaty graficznej Portalu, w tym szaty graficznej stron wykorzystywanych do udostępniania usług,
  3. funkcjonalności Portalu, w tym zakresu Usług.
 4. O zmianach w Regulaminie, innych niż wymienione w ust. 3, Administrator powiadomi każdego Użytkownika zarejestrowanego pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany przy rejestracji do Portalu.
 5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć na adres poczty elektronicznej :biuro @projektogrdou24.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego go z Administratorem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 powyżej, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Administrator zakończy świadczenie Usług w stosunku do danego Użytkownika, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia opisanego wyżej oświadczenia.
 6. Korespondencję związaną z funkcjonowaniem Portalu Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika zarejestrowanego w Profilu lub adres poczty podany przez Użytkownika zwykłego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Portalu, przy czym w żadnym wypadku nie wpływa to na zamówione a niezrealizowane do czasu jego zamknięcia Usługi.
 8. Portal i Regulamin podlegają prawu polskiemu.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI "DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
© Projektogrodu24.pl - projektowanie ogrodów online